Federatie van Producenten van Recycling Granulaten VZW
contacteer ons: +32 (0)3-203 44 00 of [email protected]

FAQ

Hoe weet ik of de geleverde gerecycleerde granulaten GEEN afvalstof meer zijn?

Volgens de Vlaamse regelgeving (Vlarema) moeten  gerecycleerde granulaten geproduceerd worden conform het door de minister goedgekeurde eenheidsreglement. Om dit aan te tonen naar derden gebeurt er een certificatie door een onafhankelijke certificatie instelling.

Voor gerecycleerde granulaten zijn er twee gecertificeerde instellingen:

 • COPRO
 • Certipro

Copro levert certificaten af onder het BENOR merk en Certipro onder het QUAREA merk.

Op de respectievelijke sites van deze instellingen (www.copro.eu en www.certipro.be ) kunt u nagaan of uw leverancier gecertificeerd is voor de granulaten welke u wenst aan te kopen.

Maar beter is nog bij levering een afleveringsbon te eisen . Op deze bon dienen volgende gegevens vermeld te zijn volgens het eenheidsreglement:

De granulaten zijn afkomstig van een VASTE installatie:

Op de afleveringsbons moeten minstens de volgende gegevens worden vermeld:

 • naam en adres van de vaste locatie;
 • de benaming en de toepassing van het product en het gebruik van het certificatielogo BENOR of Quarea
 • de hoeveelheid (ton) gerecycleerde granulaten per vracht;
 • datum en uur van afvoer;
 • een nauwkeurige omschrijving van de bestemming;
 • de vervoerder/klant;
 • de nummerplaat van het vervoermiddel;
 • de handtekening van de certificaathouder (of van de gemachtigde werknemer van de certificaathouder) en van de vervoerder.

 

De granulaten zijn afkomstig van een MOBIELE installatie:

 

Op de afleveringsbons moeten minstens de volgende gegevens worden vermeld:

 • naam en adres van de certificaathouder van de mobiele installatie;
 • naam en adres van de opdrachtgever;
 • adres van de bouw- of sloopwerf;
 • data van de productieperiode;
 • de benaming en de toepassing van het product en het gebruik van het certificatielogo BENOR of Quarea
 • de hoeveelheid (in ton) gerecycleerde granulaten per vracht;
 • datum en uur van afvoer;
 • een nauwkeurige omschrijving van de bestemming (werf waar de gerecycleerde granulaten zullen worden toegepast);
 • de vervoerder/klant;
 • de nummerplaat van het vervoermiddel;
 • de handtekening van de certificaathouder van de mobiele installatie (of van de gemachtigde werknemer van de certificaathouder) en van de vervoerder/klant.

BELANGRIJK:

Indien u gerecycleerde granulaten aanwendt welke NIET gecertificeerd zijn dan gebruikt u AFVALSTOFFEN en doet u aan sluikstorten. Dit kan bestraft worden met o.a. een taks van 170 €/ton! Bovendien is de kwaliteit NIET gegarandeerd en kunnen er zich GEVAARLIJKE stoffen  (asbest, teer, PCB’s,…) in bevinden ;

 

CONTROLEER STEEDS DE AFLEVERINGSBONS

Is er een milieuvergunning nodig in geval van mobiel breken?

Op 1 april 2012 werd een nieuwe regeling van kracht i.v. m. de milieu (exploitatie)vergunning voor mobiel breken. In bepaalde gevallen zal het mogelijk zijn de breekactiviteiten te melden (melding klasse 3), zonder dat een vergunning dient aangevraagd te worden.

In de Vlarem lijst van de hinderlijke inrichtingen wordt een nieuwe rubriek toegevoegd:

Aan rubriek 2.2.2 wordt een punt h) toegevoegd, dat luidt als volgt: 
Afvalstoffen, afkomstig van één specifiek bouw- en sloopwerf of wegenwerk, waarbij minstens 50% van de stoffen na behandeling nuttig worden aangewend op de plaats van ontstaan, waarbij de inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie zal zijn en waarbij de inrichting zich op maximaal 1.000 m van het wegenwerk bevindt of ter plaatse (op het perceel zelf of op een aangrenzend perceel) van de bouw- en sloopwerf

In onderstaande nota wordt getracht  uit te leggen wanneer welke procedure dient gevolgd te worden. Opgelet: naast de Vlarem eisen  zijn ook nog volgende documenten van toepassing op mobiel breken.

 • Vlarem ( voor zover er niet van afgeweken wordt door rubriek 2.2.2.h)
 • Vlarema
 • Eenheidsreglement
 • Copro of Quarea –reglement.

 

Mobiel breken: melding of vergunning.

Voorafgaande opmerking:
Melding  is NIET mogelijk wanneer puin van buiten de betrokken werf wordt aangevoerd.
Volgens het eenheidsreglement mag bij mobiel breken op een bouw -en sloopwerf eveneens GEEN puin van buitenaf aangevoerd worden.(art.7.6.1.3.)
In het geval puin van buiten de werf wordt aangevoerd dient steeds een vergunning aangevraagd te worden en dan betreft het  in principe een vaste locatie en dus GEEN bouw –en sloopwerf.
 In dat geval zijn ,voor de productie, de artikelen van het eenheidsreglement voor een VASTE locatie van toepassing. In het kader van het Copro reglement dient de certificatie dan te verlopen volgens BENOR TRA 10 en TRAM 10 niet volgens BENOR TRA 11 en TRAM 11.

 

Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen ( al naargelang de oorsprong van het puin) tussen:

 • Wegenwerken
 • Sloop van gebouwen

1.1   Wegenwerken

Volgende gevallen kunnen zich voordoen:

1.1.1          Het puin is afkomstig van de werf  ,de gerecycleerde granulaten worden voor 100% hergebruikt op de werf ,en het breken gebeurt op percelen waarop de stedenbouwkundige vergunning voor het bouwwerk betrekking heeft.

In dit geval is er GEEN Vlarem vergunning nodig en dus ook geen melding. (uitzondering bij Vlarem -rubriek: 2.2.2.a)

1.1.2          De gerecycleerde granulaten worden voor minder dan 50 % hergebruikt  (<50%)op de betrokken  werf. In dit geval is er een tijdelijke vergunning nodig. Meestal een klasse I vergunning aangezien de hoeveelheid meestal meer dan 1.000 m³ zal bedragen (Vlarem rubriek 2.2.2. a).

In feite is dit de huidige procedure .

Deze vergunningsprocedure is steeds nodig ongeacht het  breken op de werf of in de buurt gebeurt.

1.1.3          De gerecycleerde granulaten worden voor meer dan 50% hergebruikt op de werf (> 50 %), maar minder dan 100 %.

Hier zijn ook twee mogelijkheden:

1.1.3.1:  het breken gebeurt op de bouwwerf of op maximaal 1.000 m.

In dit geval is de melding mogelijk.

1.1.3.2   Het breken gebeurt op meer dan 1.000 m van de bouwplaats.

In dit geval is een vergunning noodzakelijk.

 

1.2     Bouw -sloopwerf.

1.2.1          De recycleerde granulaten worden voor meer dan 50%  (>50 %) hergebruikt op de bouw –sloopwerf en het breken gebeurt op de werf of op een aanpalend perceel.

In dit geval is een melding mogelijk.

1.2.2          In alle andere gevallen is een vergunning nodig.

Wat zijn de voordelen om lid te worden?

Het antwoord hierop is niet eenvoudig omdat één en ander vrij abstract is gezien de algemene doelstelling nl. het belang van alle  leden verdedigen , maar toch zijn er een aantal praktische zaken welke niet zouden gerealiseerd zijn als FPRG vzw niet actief was geweest zoals:

 • End -of waste criteria: gerecycleerde granulaten zijn niet langer afval maar een product
 • Vermindering van de milieuheffing op de residu’s welke vrijkomen bij het breken
 • Toepassing van zeefzand in granulaatcement
 • Melding voor mobiele brekers
 • Verhinderen van de invoering van een sulfaatnorm
 • Verhinderen van de invoering van een verplichte databank met 92 verschillende soorten puin!

Tenslotte kan elk lid kosteloos beroep doen op de deskundigheid van de vereniging zowel op juridisch (milieu inspectie, illegale praktijken) , administratief ( milieuvergunning, certificatie… ) als bouwtechnisch vlak.

Stel ons uw vraag

Vindt u geen antwoord op uw vraag? Stel ons uw vraag en wij zullen deze zo snel mogelijk beantwoorden.